INFORMATIE

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden THOTHEM
1.1 In deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: THOTHEM. gevestigd aan Spoorlaan 2, 1406 ST Bussum.
Afnemer: de wederpartij van Leverancier.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten aan Afnemer levert tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van Afnemer verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard.

 

2 Aanbiedingen/offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding baseert.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat een door de Afnemer geaccepteerde offerte door THOTHEM schriftelijk/e-mail als order is bevestigd dan wel een door de Afnemer opgegeven order door THOTHEM schriftelijk/e-mail is bevestigd of door THOTHEM met de uitvoering van die order een aanvang is gemaakt.

 

3 Prijs en betaling
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen franco huis. Leverancier en luiden deze in euro’s, inclusief BTW. De kosten van verpakking en de voorschotten ter zake van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten, zoals eventuele opslagkosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 8dagen na factuurdatum en voorafgaand aan de levering volledig voldoen zonder dat Afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeengekomen korting of het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening.
3.3 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft THOTHEM de keuze de overeenkomst te ontbinden of daarvan nakoming te vorderen. In het laatste geval heeft THOTHEM het recht de overeengekomen prijs aan te passen aan inmiddels toegepaste prijsverhogingen.

 

4 Levering
4.1 Leverancier zal de overeenkomst met zorg uitvoeren op basis van door de Afnemer te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de Afnemer instaat.
4.2 THOTHEM zal de goederen afleveren op het door Afnemer aan te wijzen adres. In alle gevallen draagt Afnemer na aflevering door of namens THOTHEM bij de ingang van het adres van aflevering of installatie alle risico van verlies of beschadiging ongeacht de oorzaak daarvan.
4.3 De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze door THOTHEM worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld.
4.4 Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is THOTHEM gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.
4.5 Een opgegeven levertermijn is altijd indicatief en geen fatale termijn.

 

5 Afwijkingen, transportschade, klachten, garantie en retourzendingen
5.1 De Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren.
5.2 Indien de goederen niet in goede staat zijn afgeleverd of naar het oordeel van de Afnemer niet overeenkomen met de order of niet alle bestelde goederen zijn geleverd, is Afnemer verplicht THOTHEM daarvan terstond, maar uiterlijk op de vijfde werkdag volgende op de dag van levering van de goederen te informeren per email. Bij het indienen van de klacht geeft de Afnemer een zo duidelijk mogelijk omschrijving van het gebrek en voegt een digitale foto per email bij.
5.3 Indien een goed is beschadigd als gevolg van het transport, zendt de klant de kopie van de vrachtbrief waarop zij heeft aangetekend dat het goed beschadigd is afgeleverd aan THOTHEM. Als geen aantekening op de vrachtbrief is gemaakt, kan THOTHEM de klacht niet accepteren.
5.4 Afnemer is ermee bekend dat bepaalde producten kunnen afwijkingen vertonen in vorm en kleur, een en ander afhankelijk van het materiaal waaruit de producten zijn vervaardigd. Indien de klacht door THOTHEM gegrond is bevonden, heeft THOTHEM de keuze, of de overeenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed te ontbinden en de Afnemer te crediteren, dan wel het gebrekkige goed te vervangen door eenzelfde goed.
5.5 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele materiaal- of fabricagefouten van het geleverde goed binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen of te vervangen indien deze binnen een periode van zes maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn ontvangen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van Leverancier niet zinvol is heeft Leverancier het recht de overeenkomst met betrekking tot het gebrekkige goed te ontbinden en de Afnemer te crediteren.
5.6 De garantieverplichting vervalt als de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade of als Afnemer wijzigingen in het geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.
5.7 De goederen mogen uitsluitend worden geretourneerd aan THOTHEM na voorafgaande schriftelijke toestemming van THOTHEM, dan wel nadat THOTHEM de wens te kennen heeft gegeven dat zij de goederen wenst terug te ontvangen.

 

6 Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het voor het betreffende goed bedongen prijs (excl. BTW) voor zover de verzekeraar van Leverancier het betreffende bedrag vergoed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schadevergoeding wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Leverancier wordt ontbonden;
b) redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade;
c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
6.2 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 6.1, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
6.3 De in de voorgaande leden van dit artikel 6 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Leverancier.

 

 

7 Overmacht

Leverancier is bevoegd ter hare keuze de overeenkomst met Afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook;
b. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier;
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook.

 

8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen zullen uitsluitend ‘worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

PRODUCT- EN GEBRUIKSOMSCHRIJVING THOTHEM

 

De Thothem bestaat uit een geperforeerde vierkante stalen paal waar aan alle zijden losse plankjes gehangen kunnen worden.
De paal en plankjes zijn voorzien van een mat zwarte poedercoating (RAL 9011)
U krijgt, bij de BoekenThothem, per 24 cm een inhaakplankje van 123 x 123 mm geleverd die elk een draagkracht hebben van maximaal 5 kilogram.
U krijgt, bij de WijnThothem, per meter een 12 wijndragers geleverd die elk een draagkracht hebben van maximaal 1,5 kilogram.
De kast dient volgens de bijgeleverde instructies te worden geplaatst waarbij het stevig borgen van de plafondplaat, met een schroef en plug absoluut noodzakelijk is.
De – op maat gemaakte – paal wordt door middel van een stelvoet tussen vloer en plafond geklemd.
De kast is ontworpen voor het opbergen van boeken, cd’s en dvd’s en in het geval van de WijnThothem van wijnflessen.
Eenmaal geplaatst dient men geen al te grote zijwaartse druk op de kast uit te oefenen. (NIET tegen leunen, aan trekken of duwen en niet in klimmen of als ladder gebruiken!)
Vloer en plafond dienen stevig te zijn, dus controleer voor het plaatsen de kwaliteit van vloer en plafond. (bv NIET geschikt voor systeemplafonds en let op bij gestukadoorde rieten plafonds)
Thothem is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van incorrecte meting, plaatsing of gebruik.

 

De Thothem Kolossen bestaan uit drie typen alluminium boekenkasten -Polly, Alice en Frank- voorzien van een fijnstructuur poedercoating (RAL 8019) De kasten worden geleverd met losse alluminium inlegplankjes gepoedercoat in eerder genoemde kleur. De kolossen zijn gemonteerd op een stalen voet van 4 x 40 x 55 cm, voorzien van een fijnstructuur poedercoating (RAL 8019). De stalen voetplaat is voorzien van stelvoetjes zodat de kast waterpas gezet kan worden.

De Kolossen zijn ontworpen voor gebruik als boekenkast.
Eenmaal geplaatst dient men geen al te grote zijwaartse druk op de kast uit te oefenen. (NIET tegen leunen, aan trekken of duwen en niet in klimmen).

 

UW PRIVACY EN UW PERSOONSGEGEVENS

 

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal in een beveiligde omgeving op.

Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede sevice kunnen verlenen.
Naam en adres voor het afleveren van de goederen en e-mail of telefoonnummer om een afspraak voor levering te kunnen maken.

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden (vervoerders) als dat nodig is voor het leveren van de goederen.

Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens